Trong Linux, ta có thể dễ dàng khôi phục account password nhờ vào root account. Nhưng bỗng một ngày đẹp trời, bạn quên luôn cả root password, thì bạn đã gặp rắc rối thật sự rồi đấy! Bài viết sau sẽ hướng dẫn lấy lại mật khẩu CentOS chỉ trong tích tắc.

Root password không thể nào được khôi phục bằng user account thông thường. Do đó, cần phải có cách khôi phục root password riêng.

CentOS

Trong CentOS, có thể có các script chạy từ initramfs để debug shell tại một số điểm nhất định. Rồi từ đó cung cấp một root shell, tiếp tục khi shell vẫn còn tồn tại.

Tức là, việc khôi phục root password có bản chất là một quá trình debug. Do đó, hãy làm theo các bước này để lấy lại mật khẩu CentOS.

Đầu tiên, reboot lại hệ thống.

lay-lai-mat-khau-centos

Gián đoạn bộ đếm ngược boot loader bằng cách nhấn bất kỳ phím nào.

Di chuyển con trỏ đến entry cần được boot.

Nhấp “e” để chọn entry đó. Tiếp theo, các kernel command sẽ xuất hiện như bên dưới.

Trong kernel command line, di chuyển con trỏ đến dùng bắt đầu bằng linux16

lay-lai-mat-khau-centos

Nhấn nút “End” để di chuyển con trỏ đến cuối dòng. Nhập “rd.break” (lệnh này sẽ break ngay trước khi quyền kiểm soát được initramfs đưa đến hệ thống thực).

Nhấn “Ctrl+x” để lưu lại các thay đổi này. Trình Initramfs debug shell sẽ xuất hiện.

Tiếp theo, ta cần cung cấp quyền đọc và ghi đến /sysroot bằng cách nhập lệnh:

mount -o remount,rw /sysroot/
lay-lai-mat-khau-centos

Bây giờ, ta chuyển sang chroot jail.

chroot /sysroot

Ở đây, /sysroot được xem là root của file system.

passwd root

Tiếp theo là label lại các file

touch /.autorelabel
lay-lai-mat-khau-centos

Cuối cùng, nhập “exit” hai lần. Lần đầu sẽ thoát khỏi chroot jail.

Lần exit tiếp theo là thoát khỏi initramfs debug shell và reboot lại hệ thống.

lay-lai-mat-khau-centos

Bây giờ, ta đã hoàn thành việc lấy lại mật khẩu CentOS và có thể login với quyền root bằng password mới. Chúc bạn thành công!